Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego tigerandbear.pl

(obowiązuje od 25 maja 2018 r.)

Wstęp

1. Za politykę prywatności (dalej „Polityka prywatności”) oraz obsługę techniczną sklepu tigerandbear.pl (zwanego dalej „Sklepem”) dostępnego pod adresem strony internetowej https://www.tigerandbear.pl (dalej „Witryna”) odpowiada TIGERANDBEAR Kuczkowski i Orłowicz Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kamieńskiego 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 321706, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS. NIP: 679-302-38-77, REGON: 120855272, zwana dalej „TIGERANDBEAR” lub „Administrator”.

2. Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez TIGERANDBEAR danych osobowych osób korzystających ze Sklepu, w tym jego Witryny (dalej „Użytkownicy”).

3. TIGERANDBEAR dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji dotyczących danych osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Zakres przekazywanych danych podczas rejestracji i dokonywania zakupów

4. Sklep obsługiwany przez TIGERANDBEAR pozwala na korzystanie z niego w pełni anonimowo tak długo, jak Użytkownik sobie tego życzy. Dokonywanie zakupów lub rejestracja w Sklepie poprzez Witrynę, wiąże się z podaniem następujących danych osobowych za pośrednictwem Witryny lub innych form komunikacji:

1) imię i nazwisko,
2) płeć,
3) data urodzenia (podanie jej jest dobrowolne),
4) numer NIP (opcjonalnie, w szczególności w przypadku żądania faktury VAT),
5) adres rozliczeniowy (np. adres zamieszkania na potrzeby wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż),
6) adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż w pkt 5), na który ma zostać wysłane zamówienie,
7) adres poczty elektronicznej,
8) numer telefonu.

5. Rejestracja w Sklepie jest w pełni darmowa oraz dobrowolna. Podanie danych w celu rejestracji w Sklepie lub w celu złożenia zamówienia na produkty oferowane przez Sklep, jest kwestią wolnej woli i świadomego wyboru Użytkownika, jednak podanie danych niekompletnych lub nieprawdziwych może uniemożliwić realizację zamówienia.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

6. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, a w szczególności odpowiadają postanowieniom zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

7. Administrator oświadcza, iż posiada niezbędne systemy i stosuje odpowiednie procedury chroniące przed nieuprawnionym dostęp dostępem osób trzecich do danych osobowych, zgodnie z wymogami zawartymi w RODO.

8. Administratorem danych osobowych jest TIGERANDBEAR Kuczkowski i Orłowicz Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kamieńskiego 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 321706, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS. NIP: 679-302-38-77, REGON: 120855272.

9. Dane kontaktowe Administratora: tel. +48 (12) 298 69 27, e-mail: daneosobowe@tigerandbear.pl.

10. Administrator przetwarza dane osobowe, gdy jest to niezbędne do:

(1) wykonania przez Administratora umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w ramach Witryny Sklepu lub aplikacji mobilnej Sklepu i udostępnienia internetowego systemu zamawiania produktów oferowanych przez Sklep,

(2) sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

(3) prowadzenia działań marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

(4) rozpatrzenia reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

(5) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym w szczególności powiadomienia o dostępności produktu – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

(6) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, wynikających z przepisów prawa,

(7) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, za które Administrator uznaje: marketing bezpośredni, ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

11. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne, z których korzysta Administrator w celu obsługi Witryny lub aplikacji mobilnej Sklepu oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, podmioty świadczące usługi dostawy lub zwrotu produktów oferowanych przez Sklep, w tym w ramach rozpatrywania reklamacji, włącznie z odstąpieniem od umowy, podmioty świadczące usługę wysyłki SMS lub e-mail oraz zapewniające prowadzenie korespondencji lub przekazywania informacji Użytkownikom, podmioty współpracujące przy obsłudze infolinii Sklepu lub innych kanałów komunikacji udostępnionych Użytkownikom, podmioty świadczące usługi zapewniające przyjmowanie płatności przez Administratora, podmioty świadczące usługi doradcze lub audytowe, informatyczne, archiwizacji lub niszczenia dokumentów oraz usługi marketingowe na rzecz Administratora oraz innym dostawcom usług, osobom trzecim, zaangażowanym w przetwarzanie danych, reprezentantom prawnym lub sądom w celu egzekwowania lub zawarcia jakiejkolwiek umowy z Użytkownikiem.

12. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz mogą podlegać profilowaniu w celu komunikacji z Użytkownikiem i jej personalizacji dotyczącej, np.: przypomnienia o produktach oglądanych przez Użytkownika, pomocy w dokończeniu zamówienia na produkty oferowane przez Sklep, poinformowania o stanie rozpatrywania wniosku, zamówienia lub reklamacji. Dobór ofert reklamowych może być prowadzony na podstawie zebranych informacji dotyczących Użytkownika, np. danych kontaktowych, danych demograficznych, ulubionych produktów i stron internetowych (cookies, adres IP, dane przekazane przez przeglądarkę, dane na temat kliknięć, wyświetlone informacje handlowe, oglądane produkty). Opcje korzystania z plików cookie znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. W ustawieniach przeglądarki internetowej można pliki cookie wyłączyć lub ograniczyć je do wybranych rodzajów. Administrator nie prowadzi w pełni zautomatyzowanego przetwarzania, które miałoby skutki prawne dla Użytkownika.

13. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy i brak ich podania uniemożliwia zawarcie umowy.

15. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

16. Użytkownik składający zamówienie w Sklepie podający w adresie dostawy dane osobowe innej osoby niż Użytkownik, oświadcza, iż poinformował osoby wskazane w zamówieniu o przekazaniu danych osobowych Administratorowi, celu i zakresie zbierania danych osobowych oraz o prawach, które przysługują takiej osobie.

17. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego Użytkownikowi przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgody na przetwarzanie danych dla celów marketingowych

18. Użytkownik może wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie TIGERANDBEAR w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących Sklepu i jego oferty w poniższy sposób:

a) poprzez pocztę elektroniczną – na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia lub formularzu rejestracji w Witrynie;
b) poprzez pocztę tradycyjną – na adres korespondencyjny podany w formularzu zamówienia lub formularzu rejestracji w Witrynie, a w przypadku braku podania adresu korespondencyjnego – na adres zamieszkania podany w formularzu zamówienia lub formularzu rejestracji w Witrynie;
c) poprzez krótkie wiadomości tekstowe (SMS) – na numer telefonu podany w formularzu zamówienia lub formularzu rejestracji w Witrynie.

19. Wyrażenie zgody, o której mowa w pkt. 18, jest całkowicie dobrowolne. Wyrażona zgoda może być odwołana przez Użytkownika w każdym czasie poprzez Witrynę, a także wszelkie zmiany w tym zakresie można zgłaszać do Administratora na wskazany adres poczty elektronicznej: daneosobowe@tigerandbear.pl lub telefonicznie pod numerem +48 (12) 298 69 27.

20. Na naszej stronie internetowej korzystamy z konwersji rozszerzonych wykorzystywanych przez Google. Przesyłają one zaszyfrowane dane klientów do systemu. Dane nie są dla nikogo widoczne, a w bazie są przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie analizy efektywności działań marketingowych, odbywa się tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie danych Użytkownika.

Bezpieczeństwo danych i certyfikat SSL

21. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, TIGERANDBEAR podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych Użytkowników, które są przesyłane w Internecie. W szczególności, wszystkie prywatne dane (przesyłane podczas rejestracji danych, logowania lub dokonywania płatności poprzez operatorów systemów płatności) zabezpieczone są zaawansowanym algorytmem szyfrującym w postaci protokołu SSL (Secure Socket Layer). Zastosowanie szyfrowanego połączenia pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób szyfrować dane przesyłane między Użytkownikiem dokonującym zakupu, a serwerem, na którym znajdują się bądź do którego wysyłane są dane Użytkownika i informacje o jego zamówieniu.

22. Działania podjęte przez TIGERANDBEAR mogą okazać się niewystarczające, jeżeli odpowiednie zasady bezpieczeństwa nie zostaną zachowane przez Użytkownika. Przy korzystaniu z Witryny zalecane jest przestrzeganie przez Użytkowników następujących zasad:

a) po każdorazowym korzystaniu z konta w Sklepie należy kliknąć na link "wyloguj", w celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym korzystania z konta Użytkownika,
b) nie należy osobom trzecim udostępniać loginu i hasła do konta Użytkownika,

23. Sklep nigdy nie zwraca się do Użytkowników o podanie loginu i hasła do konta Użytkownika, za wyjątkiem wymogu podania tych danych w trakcie logowania na Witrynie oraz zapisywania się na biuletyn przekazywany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

24. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z Witryny. Zasady ich zbierania i gromadzenia normują odrębne przepisy.

Inne strony internetowe

25. W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep nie odpowiada za zasady postępowania z danymi oraz realizację polityki prywatności stron zewnętrznych, do których linki znajdują się na stronach Sklepu.

Postanowienia końcowe

26. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej pod adresem: daneosobowe@tigerandbear.pl.

27. Niniejszy dokument regulujący politykę prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku i zastępuje dotychczasowe zasady w zakresie polityki prywatności.

 
W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta:

tel.: +48 12 298 69 27

tel. kom.: +48 788-438-438

e-mail: bok@tigerandbear.pl

Dział Obsługi Klienta jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

 • Darmowa dostawa
  od 290 zł

 • Oryginalne produkty
  Autoryzowana perfumeria

 • Bezpłatne próbki
  do zamówień

 • Pakujemy na prezent

 • Wysyłamy za granicę

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium